LESSON EIGHT — 8′ inci İNGİLİZCE DERS

To be (tu bi) olmak

I am(ay em)benim
You are(yu ar)sen’sin
He, she, it is(hi şi it is)o’dur
We are(ui ar)biz’iz
You are (yu ar)siz’siniz
They are(dhey ar)onlar’dir.
I am not(ay em not)ben değilim
You are not(yu ar not)sen değilsin
He, she, it is not(hi şi it is not)o değildir
We are not(ui ar not)biz değiliz
Y ou are not(yu ar not)siz değilsiniz
They are not(dhey ar not)onlar değil
brave (brev) yiğit.night (nayt) gece.
clever (kle’vır) zeki, akıllı.slender (slen’dır) narin, zayıf
dark (dârk) karanlık.old (old) yaşlı; eski.
fat (fat) şişman.open (opm) açık.
feeble (fî’bil) kuvvetsiz.road (röd) yol, cadde.
foolish (fu’liş) ahmak.short (şort) kısa.
Indeed (in’dîd) doğrusu.strong (strong) kuvvetli.
kind (kaynd) nazik; cins.sure (şûrt şüphesiz; emin.
tong (long) uzun.thick (dhik) kalın.
much (maç) çok, fazla.thin (dhin) ince.

 

ugly (agli) çirkin.young (yang) genç.
very much (veri maç) pek çok.clear (klîr) berrak, açık.
You are very fat indeed.Çok şişmansınız doğrusu.
We are very strong.Biz çok kuvvetliyiz.
You are very kind indeed.Çok naziksiniz doğrusu.
The boy is very wise, he isÇocuk çok zekidir, o ahmak
not foolish.değildir.
The girl is very pretty, she Kız çok güzeldir, o çirkin
is not ugly.değildir.
The road is very long.Yol çok uzundur, o kısa
it is not short.değildir.
You are not very brave.Pek yiğit değilsiniz.
The boys are not old,Çocuklar yaşlı değildir.
they are young.onlar gençtir.
The cat is an animal.Kedi bir hayvandır.
The cat and the dog,Kedi ve köpek hayvandır­
are animals.lar.
The days are long, theyGünler uzundur, onlar Kısa
are not short.değildir.
My brother’s friendsKardeşimin arkadaşları
are clever.akıllıdırlar.
I am not sure of that.Şundan emin değilim.
You are not indeed.Değilsin doğrusu.

KONUŞMA

Are you ill?Hasta mısınız?
No. I am not.Hayır, değilim.
Am I young?Genç miyim?
Yes, you are.Evet, öyle siniz, (genç siniz)
Is she pretty?O (kadın) güzel midir?
Yes, she is muchEvet, çok.
Is your book yellow?Kitabınız sarı mıdır?
No, my book is red.Hayır, kitabım kırmızıdır.
EGZERSİZ 12 — Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

Adil is feeble, he is not… — Leyla is pretty, she is not… — We are good boys, we are not… boys. — The night is short, it is not… — I am very young, I am not…

—    The days are clear, they are not… — My father is not old, he is… — Your uncle is very kind, but your aunt… not nice…. — My father’s house is big, it… small. — Your sister’s nose is very pretty, it is… ugly.

—    Your garden is large, it… small — My fingers are thin, they… thick. — The door and the window are open they… not…

https://blog.ingilizceceviri.org/lesson-eight-8-inci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.