İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 10

 

VOCABULARY
a bedroom yatak odası a nuisance can sıkıcı
a boxroom sandık odası pale soluk
a cloth kumaş to prepare hazırlanmak
to expect ummak, beklemek settled yerleşmiş
to get ready hazırlanmak the stairs merdivenler
hot sıcak to tell, 1 told söylemek, söyledim
a landing sahanlık to turn out boşaltmak
to mind itiraz etmek (a room) oda
to mean niyet etmek until (till) kadar
1 meant which hangi

Devamını Oku

İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 8

VOCABULARY

above yukarısında a pleasure tarn! hayli
anyway nasılsa quite
to call çağırmak a road yol
deep derin several birkaç
to direct yol göstermek shallow sığ
to excuse bağışlamak short kısa
far uzak stores (ç.) mağazalar
foot (c, feet) ayak (ç. ayaklar) straight dümdüz
to happen olmak, yer almak tail uzun boylu
high yüksek thick kaim
a hill tepe thin zâyıf
an inch bir ölçü a tram tramvay
low alçak a turning dönemeç
a mile mil a view manzara
to miss kaçırmak to walk yürümek
a museum muze wide geniş
narrow dar a yard yarda (bir ölçü)

Devamını Oku

İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 9

VOCABULARY
to catch yakalamak to manage to başarmak
I caught yakaladım to promise söz vermek
a concert konser to refuse reddetmek
an exercise egzersiz to seem gözükmek
full dolu, tam sincerely içtenlikle
glad memnun a skirt etek
lazy tembel supper hafif akşam yemeği
to look forward to olmasını beklemek together birlikte
to manage idare etmek tweed tvit

Devamını Oku

İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 7

VOCABULARY
already zaten a number sayı
an anthem marş an orchestra orkestra
as gibi to play çalmak
a beard sakal a player müzisyen
certainly elbette a programme program
a clarinet klarnet red kırmızı
a conductor orkestra şefi to remember hatırlamak
different farklı a row sıra
from ../den a secretary sekreter
an Interval ara somebody birisi
an Item madde a stamp pul
national ulusal a symphony senfoni

Devamını Oku

İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 6

alone yalnız lunchtime öğle yemeği zamanı
along boyunca to matter önemi olmak
a cafe kafe more daha çok
a cake pasta some more biraz daha
a coat palto must …meli, …malı
either .. de, .. dahi (olmsz) to need ihtiyacı olmak
to faint bayılmak probably herhalde
a husband koca quickly çabucak
if eğer a raincoat yağmurluk
a language lisan to speak,I spoke konuşmak, konuştum
to lose, I fost kaybetmek, what ne
kaybettim
PHRASES:
1 lost my way. Yolumu kaybettim.
Does it matter ? Önemi var mı ?
No, it doesn’t matter. Hayır, önemi yok.
The way they speak. Onların konuşma biçimi

Devamını Oku