18th LESSON — 18’nci İNGİLİZCE DERS

To-day I am here.Bugün buradayım.
tu dey ay em hîr
Yesterday I was at home. Dün evde idim.
yester’dey ay uoz et hom
To-morrow I shall be there. Yarm orada olacağım.
tumor’o ay şöl bi dher .
Yesterday you were ill.Dün hasta idin.
yester’dey yu uer il
To-morrow you will be all       Yarın çok iyi olacaksınız.
right.
tumor’o yu uil bi ol rayht
I have a nice mirror.Benim güzel bir aynam var.
ay hev e nays mi’ror
I had a pretty knife.Benim güzel bir bıçağım
ay hed e pri’tj nayfvardı.
I shall have a very nice watch.Benim çok güzel bir saatim olacak.
ay şöl hev e ve’ri nays uoç
You will have a letter fromSiz benden bir mektup me. alacaksınız.
yu uil hev e let’ör from mi
To-day I am with my friend.Bugün arkadaşımla bera- tu dey ay em uidh may frend berim.
Yesterday I was with my Dün arkadaşımla beraber- friend.   dim.

yester’dey ay uoz uidh may frend

To-morrow I shall be with Yarm arkadaşımla bera- my friend.                                                                   ber olacağım,

tu mo’ro ay şöl bi uidh may frend

 

to havetu hevmalik olmak
PASTPASTGEÇMİŞ ZAMAN
I haday hedbenim vardı
Yon hadyu hedsenin vardı
He, she hadhi şi hedonun vardı
We hadui hedbizim vardı
You hadyu hedsizin vardı
They haddhey hedonların vardı
FUTUREFYU’ÇYÜRGELECEK ZAMAN
I shall haveay şöl hevbenim olacak
You will haveyu uil hevsenin olacak
He, she will havehi şi uil hevonun olacak
You will haveyu uil hevsizin olacak
We shall haveui şöl hevbizim olacak
They will havedhey uil hevonların olacak
I have haday hev hedmalik olmuşum
I shall have haday şöl hev hedmalik olmuş
olacağım
Let me havelet mi hevmalik olayım

 

I had a nice dog.               Güzel bir köpeğim vardı.

You had not a book.           Kitabın yoktu.

I shall have many flowers.   Çok çiçeklerim olacak

\

Shall I have a house?        Bir evim olacak mı?

You will not have a watch.    Saatim olmayacak.

I shall have a nice watch.     Güzel bir saatim olacak.

 

To be tu biolmak
PASTPASTGEÇMİŞ ZAMAN
I wasay uozben idim
You wereyu uersen idin
He, she washi şi uozo idi
We wereui uerbiz idik
You wereyu uersiz idiniz
They weredhey ueronlar idiler
FUTUREFYU’ÇYÜRGELECEK ZAMAN
I shall beay şöl biben olacağım
You will beyu uil bisen olacaksın
He, she will behi, şı uil bio olacak
We shall beui şöl bibiz olacağız
You will beyu uil bisiz olacaksınız
They will bedhey uil bionlar olacaklar
I have beenay hev binolmuşum
I shall have beenolmuş olacağım
Let us belet as biolalım
I was ill.Hastaydım.
Was I ill?Hasta mıydım?
You were not ill.Hasta değildiniz.
I shall be at home.Evde olacağım
Will you be at home?Evde olacak mısınız?
I shall not be there.Orada olmıyacağım

 

ago (ego) … den beri, önce.milk (mılk) süt.
among (emang) arasında.mirror (mi’ror) ayna.
at (et) … de, … da.near (nîr) yakın.
away (e’uey) öteye, uzakta.now (nao) şimdi.
ball (bol) top; balo.sleepy (sli’pi) uykusu gelmiş.
belıind (bi’haynd) arkasında.soap (söp) sabun.
boat (bût) sandal, kayık.spoon (spun) kaşık.
fork (fork) çatal.there (dher) orada.
here (hir) burada.thirsty (dhörs’ti) susamış.
hungry (han’gri) acıkmış, aç.under (an’dır) altında.

 

The spoon is on the table.Kaşık masanın üzerindedir.
The chair is near the door.İskemle kapının yanında­dır.
The girl is before the mir­ror.Kız aynanın önündedir.
I am among my friends.Ben arkadaşlarımın ara- smdayım
The garden is behind the house.Bahçe evin arkasındadır.
Now, I am not at school.Şimdi okulda değilim.

 

To-morrow I shall be at school.Yarm okulda olacağım.
The boat is under the bridge.Sandal köprünün altında­dır.
The fork and the knife are on the table.Çatal ve bıçak masanın üstündedir.

 

 

IDIOMS

He is away from home.Evde değil.
hi is euey from hom
All is over between us.Aramızda her şey bitmiştir.
ol is ovör bit’uin az
He is worse and worse.Git gide fenalaşıyor.
hi is uörs end uörs
Have you been to school?Okula uğradınız mı?
hev yu bin tu skul
A long time ago.Uzun zamandan beri: (çok
e long taym e’gozaman önce)

 

 

EGZERSİZ 29—■ Aşağıdaki cümleleri hem geçmiş hem gelecek zamanlara geçiriniz. Örnek:

I had a book — I shall have a book.

I have a book. — I am sleepy. —- I have some milk. — She has a book. -— You are not hungry. — We have not a ball. — You are not rich. — They are thirsty.

EGZERSİZ 30 — Noktalı yerlere, yerine göre, bu kelimelerin birini koyunuz: beautiful, white, round, sea, cold, short, strong, warm.

The ball is … — In winter the weather is … — The boat is in the … — The nights are… in summer. The milk is… — The flowers are… —; The lion is … — In summer the weather is…

https://blog.ingilizceceviri.org/18th-lesson-18nci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.