İngilizce Tayinsiz Zamirler Türkçe anlatımlı

İngilizce tayinsiz zamirler

İngilizce derslerimden Zamir çeşitlerinden “Tayinsiz zamirler” konusunu anlatılmaktadır. İngilizcede zamir kullanımları örnek cümlelerle Türkçe anlamları ile örneklemektedir.

 

 

 

 

 

 

Tayinsiz Zamirler

Tayinsiz zamirler (indefinite pronouns) şu kelimelerdir: — ali (hepsi), some (bazısı), any (her hangi), o n e (biri), they («they say» şeklinde olduğu gibi, meçhul cemi 3. şahıs), something (bir şey), nobody (hiç kimse) v.s.
Bunlar zamir olarak şahıs ve eşyayı müphem veya pek umumi bir surette belirtirler. All, some, any, one kelimeleri sıfat olarak da kullanılabilir.

Örnekler:
Yesterday, two pupils were absent; today all are present (dün iki talebe yoktu; bugün hepsi mevcut). Zamir.
All the students are here today (bugün bütün talebeler buradadır). Sıfat.
«Some are bom great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them» (bazıları büyük (insan olarak) doğar, bazıları büyüklüğe (kendi himmetiyle) erer, bazılarına ise büyüklük zorla kondurulur.) — Some kelimesi bu gibi yerlerde Türkçeye ancak cemi olarak «bazıları» kelimesi ile tercüme edilebilir). Zamir»
Some men are born great (bazı insanlar büyük (olarak) doğarlar / doğuştan büyüktürler.) Sıfat.

Did you meet many people? I did not meet any (birçok kimselerle mi buluştunuz? Ben kimseyle buluşmadım.) Zamir.
I havent’t any time for amusement (eğlenceye hiç vaktim yok)
Sıfat.
One cannot always be sure what is the best thing to do (yapılacak en iyi şey ne olduğunu insan her zaman emin surette bilemez.) Zamir
I must have seen him at one time or another (şu veya bu zamanda onu görmüş olmalıyım.) Sıfat.
A!i kelimesi, manasının icabına göre, cemi olarak da, müfret olarak da •kullanılabilir:
Ali are present today (bugün hepsi buradadır. — Türkçede cemi olmaz.) Cemi.
All is lost (hepsi kayboldu). Müfret.
All kelimesi ile the hole tabiri manaca birbirine pek benzer, fakat mesela All England denilince, bundan İngiltere’nin ahalisi anlaşıldığı halde the whole of England denilince, umumiyetle, memleketin kendisi anlaşılır. (The whole’dan sonra «of» edatı kullanıldığı da not edilmelidir.)
Ali kelimesinin zarf gibi kullanılabileceği de unutulmamalıdır: The allimportant thing «(her bakımdan) en mühim şey» demektir.
Some ve any kelimeleri. Bunların kullanılmasında ekseriyetle güçlük çekilir. Bu hususta aşağıdaki noktalara dikkat olunmalıdır:
Some kelimesi tasdik ifade eden (affirmative) cümlelerde kullanılır:
Have you any news? (bir haberiniz var mı? bir haber aldınız mı?) sorusunda verilen:
Yes, I have some, (evet, bir (haber) aldım.)
cümlesinde olduğu gibi.
Any kelimesi (1) menfi cümlelerde kullanılır: —
Have you news? (haber aldınız mı?) No, I haven’t any (hayır (hiç bir şey) almadım) gibi.
(2) Soru cümlelerinde kullanılır: —
I had some letters this morning; had you any? (bu sabah birkaç mektup aldım; siz de (bir şey) aldınız mı?).

He asked me if anything was the matter (ne oldu, bir şey mi var, diye bana sordu).
Have you any work to do? (yapacak bir işiniz var mı?) Sıfat.
Fakat şeklen menfi olduğu halde cevabında tasdik beklenen soru cümlelerinde çok defa some kelimesi kullanılır: —
Didn’t you send me some books today (bugün bana birkaç ki ap göndermediniz mi?)
Bu çeşit sorular Yes (evet) cevabı beklendiği zaman sorulur.
Bunlardan any kelimesinin kullanılış sahası some kelimesinin kullanılış sahasından daha geniştir, çünkü bu kelime «hangisi olursa olsun» manasına gelir: —
Which book may I have? (hangi kitabı alayım) — Oh, you can have any book you want. (o… hangisini isterseniz alabilirsiniz).
Anyone can come the meeting — it doesn’t matter who he is (her isteyen toplantıya gelebilir — kim olursa olsun.) gibi.
One kelimesi tayinsiz zamir olarak, başlıca, umumi bir hakikat ifade etmek için kullanılır: —
One cannot always do the right thing (kişi her işinde daima isabet gösteremez) gibi. (Bu manada one için «kişi» sözü çok kere iyi bir karşılık olur.)
Tayinsiz zamir olarak they ve you da, çok defa, One yerine kullanılır: —
They say there will be a general election soon (yakında bir umumi seçim olacak diyorlar (olacağını söylüyorlar). («They» gayri şahsi).
You shouldn’t believe all you hear (her işittiğine inanma / kişi her işittiğine inanmamalıdır, manasında olarak gayrişahsî) gibi.
(One kelimesi tayinsiz zamir olarak bir cümlede gayrişahsi subjekt durumunda bulununca ondan sonraki zamir gene one olur; mesela: —
One must take care of one’s health (kişi kendi sağlığına dikkat etmelidir) cümlesinde one’s yerine his zamiri kullanılamaz, çünkü his şahsi zamirdir).

Aşağıdaki sözlerde, bazen başka çeşit kelime halinde olarak, türlü zamirler kullanılmıştır; bunların kullanılışları ile bu sözlerin hususlarına manalarına dikkat edilmelidir: —
You will be ALL THE BETTER for doing this work (bu işi
yapmanız sizin için pek hayırlı olacaktır).
He is NONE THE WORSE for his unfortunate experience (uğradığı talihsizliğe göre hali eskisinden fena değildir.)
EVERY OTHER week (hafta aşırı / iki haftada bir),
EVERY now and then (ikide birde / ara sıra).
ALL over the room (odanın içi boydan boya).
ALL at önce (birdenbire / apansızın).
I felt hot ALL OVER (bütün vücudumu ateş bastı / bütün vücudumda sıcaklık duydum).
AT ONE TIME there were no railways (bir zamanlar demir yolları yoktu).
There were SOME FIFTY people present (elli kişi kadar mevcuttu).
SOMEWHERE about 1800 … (1800 yılı civarında (o sıralarda) … i.
That cost SOMETHING like «£500 (500 lira kadar bir şey tutar / 500 lira gibi bir şeye mal olur).
You are SOMEWHAT late (biraz geç kaldınız).
There is ONE TOO MANY here ( burada fazla (lüzumsuz veya istenilmez) biri var).
One TOO FEW (pek kıyafetsiz biri).
He is MUCH THE same (o hep aynı adam / hiç değişmemiş).
I might go, ON THE OTHER HAND I might not ( gidebilirdim, diğer taraftan belki de gidemezdim.)
That’s ALL very well, but … (hepsi ala ama …).

İngilizce Tayinsiz Zamirler Türkçe anlatımlı

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-tayinsiz-zamirler-turkce-anlatimli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.