İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 2

VOCABULARY

allowed toizin varoverüzerinde
a bankbankapossiblemümkün
beautifulgüzela pub(blic house)pub, bâr
a boatteknea rivernehir
a buildingbinaroundetrafında
a bus-stopotobüs durağıto rowkürek çekmek
cleantemizsoo yüzden
citykentsplendidharika
did, didn’tyaptı, yapmadıa tourtur
to enjoyhoşlanmakto visitziyaret
finehoş, iyiwas, wereidi (t., ç.)
to get ingirmeka wayyol
a market-squarepazar yeria way ingirmenin yolu
a mealyemekthe weatherhava
oldyaşlı, eskito lookgörünmek

WORDS AND PHRASES :

What time is it ? It’s time to go.Saat kaç ? Gitme zamanı.
What is the weather like over there ?Orada hava nasıl ?
Let’s stop at a pub for a beer.Bir pub’da durup bir bira içelim.
Did you enjoy it?Hoşuna gitti mi ?
She looks very young, look at her.Çok genç görünüyor, baksana ona.
On the way back home.Eve dönerken, yolda.
He showed me the way in.Bana giriş yolunu gösterdi-

CONVERSATION

TOM Did you enjoy your day in Oxford yesterday ?

HELEN Oh, yes, thank you, Dr Young, it was splendid. We were lucky -the weather stayed fine all day. We parked the car in the market square. Then we walked round the city. The old buildings and the gardens looked beautiful.

TOM Did you see the river ?

HELEN Yes, we walked along the bank of the river. Some young men we re rowing in boats.

Sesli harf olan -y ile biten kelimelerde ise bir değişiklik olmaz : played, stayed. -Kelimenin kökü-e ile bitiyorsa, geçmiş zaman yapmak için yalnızca -d eklenir: to use, used; to invite, invited; to telephone, telephoned

-Kökteki sessiz harf kısa ve vurguluysa, bu kısalığı bozmamak için sondaki sessiz harf çift kere yazılır. Böylece to hope (ummak) fiilinin geçmiş zamanı (burada o uzundur ve diphtongue’dur) hoped olur, ikileme yapılmaz. Ama to hop (zıplamak) geçmiş zaman olacaksa, hopped denir,çünkü bunun sesli harfi kısadır. Ing takarkenki yazılış sorunlarını görmüştük. Visit’te ikileme yoktur (visited, visiting), çünkü son hece vurgulu değildir. Ama eğer sessiz harf -I ise, vurgusuz hecede de ikileme yapılır: to travel,(seyahat etmek) travelled, travelling.

To be fiilinin geçmiş zamanı vurguludur: was (tekiller için), were (çoğullar için). Nadir durumlarda, bu kelime cümlenin vurgusunu da taşıyabilir veya cümlenin sonuna gelebilir. Was’ln olumsuzu kısa olarak wasn’t, were’in olumsuzu da weren’t olacaktır. Dikkat: Were kelimesinin telaffuzunu where’den ayırmaya özen gösterelim.

GRAMMAR

– Geçmiş zamana çevrilme açısından İngilizce’de iki tür fiil vardır:

-Güçlü fiiller: Bunlara bazen düzensiz fiiller de denir, çünkü bunların geçmiş zamanı kökteki sesli harfin değişmesiyle yapılır. Bunların sayısı azdır, 200’ü aşmaz, ama hepsi de çok sık kullanılır. Bunları yakında göreceğiz.

-Zayıf fiiller, ya da düzenli fiiller, sonlarına -ed eki alarak geçmiş zaman olurlar. Bu ek her zaman aynıdır, değişmez.

-Simple past denilen bu kip, tümü geçmiş zamanda yer alıp bitmiş bir işi gösterir, özellikle de böyle bir cümlede olayın tam ne zaman olduğu belirtilir:

I finished my work yesterday.İşimi dün bitirdim.
I phoned them on Sunday.Onlara Pazar günü telefon ettim.

Tıpkı şimdiki zamanda olduğu gibi, ggeçmiş zamanda da olumsuz ve soru yapmak icin to do yardımcı fiili kullanılır, fakat tabii did ve didn’t halinde kullanılır:

Did you visit the park last Sunday ?Geçen Pazar parka gittiniz mi ?
He didn’t wash his car this morning.Bu sabah arabasını yıkamadı.
Did they wait for you last night ?Dün gece seni beklemişler mi ?

– To be fiilinin geçmiş zaman çekimi şöyle olur: I was, you were, he was, we were, you were, they were.

She was there and we weren’t ready.Geldi, biz hazır değildik.
He’s here, but he wasn’t there yesterday.Burada ama dün orada değildi.

Yukarda görüldüğü gibi İngilizce’de bu basit geçmiş zaman, bütünüyle geçmişte yer almış tüm olaylarda kullanılmaktadır. Ama yine de, geçmişte devam etmiş, sürüp gitmiş bir olay anlatılırken, yine progresif biçim, yani continuous zamanı kullanılır:

What were you doing when 1 phoned?Telefon ettiğimde ne yapıyordun ?
1 was working; 1 worked all day.Çalışıyordum; bütün gün çalıştım.

Burada I was working kullanılan bölümde çalışmalar bitmiş değildir, telefon geldiğinde çalışmalar devam etmektedir ve daha sonra da devam etmiştir. Ne başı bellidir çalışmaların, ne de sonu. Beri yandan I worked all day denildiği yerde, çalışmaların zamanı da, başlangıcı ve sonu da kesin biçimde bellidir, o günün sabahından akşamına kadardır, bu durumda basit geçmiş zaman kullanılacak demektir.

Aynı şekilde, to look fiili de bakmak anlamına geldiğinde, yani ardından gelen edat eğer at ise, söyle kullanılır:

Oh John, took ! Look at that!Ah, John, bak ! Şuna bak !

Ardından edat gelmediği zaman ise to look fıılı gözükmek anlamını taşır;

The garden looked beautiful.Bahçe çok güzel görünüyordu.

Buna karşılık listen fiili geçirgen değildir.Oonu izleyen nesne her zaman to ile başlar:

Listen ! Listen to this record !Dinleyin ! Şu plağı dinleyin !

Bu edatların elbette ki fiilin ardında bir tümleç ya da nesne yoksa hiç kullanılmayacağını da görüyoruz.

-Allowed sözü yetki ve izin bildirir:

Am I allowed to go in ?

Were you allowed to park there ?

İçeriye girmeme izin var mı ? Buraya park etmene izin verdiler mi ?
She wasn’t allowed to take photos. Children are allowed to play here.Resim çekmesine izin verilmedi. Çocukların burada oynaması serbest.

O halde bir yasaktan söz edilirken not to be allowed to, bir şeyi yapmak serbest olduğu zaman da to be allowed to kullanılacak demektir.

EXERCISES

EXERCISE 1. Find compound nouns (bileşik isimleri bulun). What do you call

(ona ne diyorsunuz ) ?

1. A square where there is a market ? 2. A stop where you can take the bus ? 3. A box where people can telephone ? 4. A place where you can park your car ? 5. The shed in the garden ? 6. The gardens round the college ?

EXERCISE 2. Answer these as follows :

Boil the chicken, please !    I boiled it yesterday.

1. Please clean your jacket! 2. Are you moving your cases today ? 3. Try your new shoes. 4. Use the car.

EXERCISE 3. Answer these as follows :

I don’t need this jacket today.    – You needed it yesterday.

1. I’m starting a letter. 2.1 want the car today. 3. I’m listening to this record. 4. I’m washing my car. 4. I’m visiting the college today.

EXERCISE 5. Build sentences, as suggested here :

Smoke. Cigarette …    Did you smoke a cigarette ?

1. Boil, egg. 2. Open, door.3. Telephone, friend. 4. Use, pen.

EXERCISE 4. Ask questions, using why, when, where, etc,asfdlews:

She visited the college yesterday. When did she visit the college ?

1. We stopped because we were thirsty. 2.1 brushed my jacket because it was dirty (kirli). 3. He finished his work in the evening.4. We walked in the college-gardens. 5. The children played in the park. 6.1 telephoned Muriel yesterday afternoon.

EXERCISE 6. Answer these questions on the conversation :

1. Who visited Oxford ? 2. When did they visit it ? 3. Did they enjoy the visit ?

4. What was the weather like ? 5. Where did they park their car ? 6. What did they do ? 7. What were the young men doing on the river ? 8. Did they visit Tom’s college ? 9. Why ? 10. When did they start back ? 11. Who was tired ?

12. Where did they stop on the way back ?