İngilizce Bağlaçlar

ingilizce bağlaçlar

İngilizce bağlaçlar konu anlatımını burada bulabilirsiniz. Bağlaçların kullanımı tablolu listesi  örnek cümleler ve videolu ders anlatımı yer almaktadır.

 

 

 

A. co-ordinating conjunctions / düzenleme bağlaçları
1. And ve bu grupta olan diğer bağlaçlar eşit değerde cümlecikleri birleştirerek tek bir cümle halinde toplarlar.

 

Emir cümlelerinde aşağıdaki gibi bir anlam verir.
Come and take the plates. Gel ve tabakları al.
Bu gruptan diğer bağlaçlar şunlardır:
both … and, as well as, and also, not only … also

2. But karşıtlık gösteren bir bağlaçtır, ilk cümlecikte söylenen şeye ikinci cümlecik uyumsuzluk gösteriyorsa ikisi arasında but kullanılır.

Bu gruptan olan despite, yet, still, however, notwithstanding, in spite of bağlaçları da but gibi kullanılırlar.

3. Or bağlacı bir seçme veya tahmin belirtir.

either… or = ya … ya da

neither… nor = ne … ne de

Söylenen sözlere yapılan eklemeler konusunda görüldüğü gibi either, neither ve nor ek söz olarak da kullanılır.

4. So bağlacı sonuç gösterir.

Bu gruptaki diğer bağlaçlar therefore, thus, consequently, so that sözcükleridir.

Subordinating conjunctions / uyum bağlaçları
1. İsim cümlecikleri yapımında en çok kullanılan sözcük that tir.
Aşağıdaki örneklerde that ile başlayan bölüm bir isim cümleciğidir.
Bu cümlecik that bağlacı ile önünde ki ana cümleye bağlanmaktadır.
We know that you’re a good cook. İyi bir aşçı olduğunuzu biliyoruz.
Bu tip isim cümleciklerini daha iyi anlamak için ana cümleden ayrı olarak görmek istersek,

Bu cümlelerde that bağlacı çoğu zaman kullanılmaz.
Bu durumda cümlenin anlamı bozulmaz.

2. Belirteç cümleciklerinin yapımında ve aynı zamanda onları ana cümleye bağlamada kullanılan bağlaçlar şunlardır:
a. zaman cümleciklerinde: when, whenever, as soon as, immediately, directly. as, while, as long as, until, till, before, after, since

b. neden cümleciklerinde: because, since, as, now that
You couldn’t have breakfast because you got up late.
Geç kalktığın için kahvaltı edemedin.
c. koşul cümleciklerinde, if, unless, provided that, supposing that

d. tarz cümlelerinde: as, as though, as if

e. yer cümleciklerinde: where, wherever

f. maksat cümleciklerinde: in order that, so, so that, in case, for fear, lest.

g. sonuç cümleciklerinde: so … that, such … that
She is so old that she can’t walk there.
O kadar yaşlıdır ki oraya yürüyemez.
h. kabul ediş cümleciklerinde: although, even though, though, even if, however, what ever

i. karşılaştırma cümleciklerinde: like, as well as, as … as, not so … as more (-er) … than, the… the

birkaç önemli bağlaç üzerinde açıklamalar
for – because
Anlam bakımından birbirleriyle pek yakındırlar ve çoğu zaman birinin yerine diğeri kullanılabilir.
For için “zira”, because için “çünkü, -dığı için” karşılığı uygun olur.
She was dying, for she had taken too many sleeping pills.
Ölüyordu, çünkü pek çok uyku hapı almıştı.
For sözcüğü bağ olarak cümlenin başında kullanılamaz. Because ise cümle başında yer alabilir.

like – as
Her ikisi de “gibi” anlamına gelen bu sözcüklerden ilki bir edat olduğu için kendisinden sonra bir isim veya zamir gelir.
Like sözcüğü bağlaç olmadığından cümlecik başlatamaz, bunun yerine as kullanılır.

As bir edat olarak “olarak” anlamında kullanılır.
As a teacher he is very successful. Bir öğretmen olarak çok başarılıdır.

 

 

İngilizce Bağlaçlar tablosu

Bağlaç Anlamı / Yapısı

a. Bağlaç+Yan Cümle

b. Geçiş sözcüğü

1. Cümle. ;bağlaç, 2. Cümle

c. Edat+İsim  (Ving / the fact that+cümle)

1. ZAMAN BAĞLAÇLARIWhen / While / As / Just as / After / Before / As soon as / Hardly-Scarcely… when / No sooner… than / Till / Until / By the time / Since / Once / The moment / The instant / İmmediately /Meanwhile / In the meantime / Then / Later / By the way / First of all / Firstly / Secondly / Finally / At last / Eventually / Ultimately / …During / For / Since / By / After / Before / Till / Until
2. ZITLIK BAĞLAÇLARIi) Though / Although / Even if / Even though / Much asii) While / Whereas / No matter + Wh Question… / However + sıfat/zarf

 

But / However / Yet / Nevertheless / Even so / Nonetheless / But…stil / Yet… stil / All the same / On the contrary / In contrast / On the other hand / ConverselyDespite / Inspite of / Notwithstanding / In the face of / Contrary to / In contrast to / Unlike
3. SEBEP – SONUÇ BAĞLAÇLARIi) SEBEPBecause / Since / As / Inasmuch as / Seeing that / For / Now that / In view that / In that / On the grounds that 

ii) SONUÇ

……. So + sıfat/zarf +  that ……..

such + a/an+ sıfat+isim that …….

Therefore / So (that) / For this reason / Thus / Hence / Thereby + V-ing / As a result / As a consequence / Consequently / Rather… / AccordinglyBecause of / Due to / Owing to / In view of / On account of / Thanks to / As a result of / As a consequence of ….
4. AMAÇ BAĞLAÇLARI_______ so that _______________ in order that ______ 

For fear that… / Lest …. / In case …..

 

To

İn order to   +  V1

So as to

For fear of / for the purpose of / In case of…
5. ŞART BAĞLAÇLARIIf / Unless / Only if / Provided that / Providing that / So-As long as / On condition that / Suppose that / Assume that / What if / Imagine that…./ Whether… or notOr / Or else / OtherwiseBut for / If it weren’t for / If it hadn’t been for / Without /
6. DESTEKLEYİCİ CÜMLE BAĞLAÇLARIAs well as……….Moreover / Furthermore / Further / On top of that / Besides / In addition / What is more / Also / Additionally / Similarly / LikewiseBesides / In addition to / As well as / Apart from
7. AÇIKLAYICI BAĞLAÇLARNamely / That is / That is to say / In other words / In fact / As a matter of fact / Actually / Indeed…
8. ÖRNEKLEYİCİ BAĞLAÇLARFor example / For instance / To illustrate / To give an example / As an example / To figure out
9. ANLAMI DARALTAN BAĞLAÇLARParticularly / Especially / Specially / In particular / Specifically
10. DERECELENDİRME BAĞLAÇLARI The more …… the moreAs …….. (so)In so far as….

 

albeitde olsa
althoughdiği halde
andve
asirken
becauseçünkü
butfakat
ifeğer
lestmesin diye
norne de
oryoksa
sobu yüzden
stillbunula beraber
thanden
thoughdiği halde
unlessmezse
whencenereden
wheneverdiğinde
whensoeverne zaman
whereasoysa
wherebyonunla
whereinSıfat olarak kullanılan yancümlenin başında bulun
whereofSıfat olarak kullanılan yancümlenin başında bulunu
whereuponbunun üzerine
whereverZarf olarak kullanılan yancümlenin başında bulunur
wherewithonun vasıtasıyla
whethermek veya memek
whileiken
whilstken

 

İngilizce Bağlaç Örnekleri

I stopped at the bank after I went to the grocery store.

Manava gittikten sonra bankada durdum.

They went on a picnic although it was raining.
Yağmur yağmasına rağmen pikniğe gittiler.

He treated as if he was a king.
Sanki kralmışcasına davrandı.

He walks as though he was an old man. (But in fact he’s a young man)
Yaşlı bir adammış gibi yürüyordu (ama gerçekte genç biriydi).

You can go out as long as you come home before midnight.
Geceyarısından önce döndüğün sürece dışarı istediğin kadar çıkabilirsin.

I took my umbrella because it was raining.
Şemsiyemi aldım çünkü yağmur yağıyordu.

We left before the game was over.
Oyun bitmeden önce ayrıldık.

Even if I were to ask him, he would answer vaguely.
Ona sorsak bile, anlaşılmaz şekilde cevaplayacaktır.

He bought the car even though it was expensive.
Pahalı olmasına rağmen arabayı satın aldı.

If it rains, I will use an umbrella.
Eğer yağmur yağarsa, bir şemsiye kullanırım.

In order that you may pass the exam, we recommend you read through all your notes.
Sınavı geçebilmeniz için, tüm notlarınızı okumanızı öneriyoruz.

How to be happy and well rather than sad and sick?
Üzgün olmak ve kötü hissetmek yerine nasıl mutlu ve iyi hissedilir?

It has been a year since I saw her.
Onu gördüğümden beri bir yıl oldu.

I am saving money so that I can buy a car.
Para biriktiyorum, böylece bir araba alabileceğim.

The word processor that is used most often is WordPerfect.
En sık kullanılan kelime işlemci WordPerfect’tir.

It’s hard work; I enjoy it though.
Zor iş, yine de hoşlanıyorum.

Unless she hurries up, we won’t arrive in time.
Acele etmediği sürece, zamanında varamayacağız.

Yesterday, he lay in bed until ten o’clock.
Dün, saat ona kadar yatakta yattı.

He went to the Guggenheim museum when he was in New York.
New York’ta iken Guggenheim Müzesi’ne gitti.

Whenever he wasn’t feeling well, he would just sleep.
Ne zaman kendini iyi hissetmese, uyuyuverirdi.

She asked where he was.
Nerede olduğunu sordu.

Wherever there are computers, there is software.
Bilgisayarların olduğu her yerde, yazılım vardır.

Parents should consider whether their children want to go school alone or not.
Ebeveynler, çocuklarının okula tek başına gidip gitmek istemediğini göz önüne almalılardır.

While I was at the bathroom, he was watching TV.
Ben banyodayken, o televizyon seyrediyordu.

 

İngilizce bağlaçlar vidolu konu anlatımı

http://www.ingilizceceviri.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.