28th LESSON — 28 inci İNGİLİZCE DERS

Can (ken) yapabilmek. May (mey) yetkili olmak.

Must (mast) zorunda olmak.

Tek başına çekilemeyen, can, may, must gibi yar­dımcı fiiller vardır ki bunlar hiç bir zaman şekillerini değiştirmezler.

Can : bir şey yapmak olanağını anlatır:

I can see you, sizi görebilirim, görebiliyorum.

I cannot see you, sizi göremem, göremiyorum.

Geçmiş zamanı : could (kud). Örnek: I could see you, sizi görebilirdim.

May: bir şey yapmak olasılığı veya iznini anla­mını göstermek için kullanılır:

You may come, gelebilirsiniz.

You may not come, gelmeyebilirsiniz. Geçmiş za­manı: might (mayt). Örnek: You might come, gelebi­lirdiniz.

Must: kesin bir yüküm, zorunluğu anlatır:

We must learn, öğrenmeliyiz.

We must not eat, yememeliyiz.

Geçmiş zamanı yoktur.

Gördüğünüz gibi bu derste verdiğimiz fiillerin olumsuz şekillerini not sözcüğü yardımıyle yapılır. (Cannot tek kelime olarak yazılır).

Olumsuz şekli not ile anlatılan fiiller şunlardır:

to havecanought to
to bemayused to
to domustneed ve dare

 

Diğer bütün fiillerin olumsuz şekillerini do yardımcı fiili ile yapılır.
you cannot come with us.Bizimle gelemezsiniz.
yu kan’not kam uidh as
May I come in?İçeriye girebilir miyim?
mey ay kam in
No, you may not.Hayır, (giremezsiniz).
no yu mey not
She cannot do this.O (kad.) bunu yapamaz.
şi kan’not du dhis
Can you tell me the truth?Bana hakikati söyleyebilir misiniz?
ken yu tel mi dhî trudh
May I offer you my respects?Size saygılarımı sunabilir miyim?
mey ay of’ör yu may ris’pekts

 

back (belt) arka; geri, duck (dak) ördek, nail (nel) çivi, nearly (nir’li) yaklaşık, offer (o’fır) teklif, offer, to (tu ofır) sunmak, of course (of kors) tabiî.pin (pin) toplu iğne pleased (plîzd) memnun, hoşnut, punishment (paniş’mınt) ceza, leaf (lîf) yaprak, rain, to (tu, ren) yağmur yağ­mak.

respect (ris’pekt) saygı.

screw (skru) vida, shadow (şe’dö) gölge, shame (şem) ayıp, utanç, shelter,’ to (tu şel’tır) sığınmak, shine, to (tu şayn) parıldamak.serious (si’rius) ciddî, truth (trudh) hakikat, gerçeklik, yet (yet) hâlâ, henüz; ancak, to be in need (tu bi in nîd) gereksemek.

 

We must buy some nails.Bir kaç çivi satın almalıyız.
Can you bring me some pins?Bana birkaç toplu iğne getirebilir misiniz?
She must be punished.O (kad.) cezalandırılmalıdır.
I must be serious.Ciddî olmalıyım.
May I ask you a question?Size bir soru sorabilirmiyim?
May I have a glass of water?‘Bir bardak su verebilir misiniz?
Yes, of course, you may.Evet, tabi (içebilirsiniz).
I must go to the office.Yazıhaneye gitmeliyim.
Can you dance? Yes, I can.Dans edebilir misiniz? Evet edebilirim.
May I play? No, you may not.Oynıyabilir miyim? Hayır. (oynamanıza müsaade etmiyorum).
Can I use your pen? No, you cannot.Yazı kaleminizi kullanabi- lirmiyim? Hayır, yapamazsın.

 

IDIOMS:

Can you swim well enough? Oldukça yüzmek bilir misiniz?

ken yu suim uel i’naf

 

What can I do for you?Size ne hizmette bulunabilirim? Ne emredersiniz?­
uot ken ay du for yu
Where have you been all this time?Nerede kaldın bukadar za­man?
uer hev yu bin ol dhis taym
Do you believe all he says?Bütün söylediklerine inanı­yor musunuz
du yu bi’liv ol hi seys
There is a telephone call for you.Sizi telefondan arıyorlar.
dher is e telifon kol for yu
Where are you going to take me?

Beni nereye götürüyorsunuz?

uer ar yu going tu teyk mi
When will you be coming back?Ne zaman döneceksiniz?
uen uil yu bi ka’ming bek
What a shame!Ne ayıp şey!
uot e şem
Do it once more, (veya) Do it over again.Tekrarlayınız onu.
du it uans mor du it o’vör e’gen

 

İngilizcede bazı yardımcı fiiller kısaltılarak da ya­zılır; bunlardan birkaçını aşağıda gösteriyoruz.
I have— I’veI shall— I’ll
I am— I’mthat is— that’s
he is— he’swhat is— what’s
it is— it’sdo not— don’t
he will         — he’ll                 does not       — doesn’t

we have        — we’ve               cannot        — can’t

we are          — we’re               should not  — shouldn’t

here is          — here’s              will not       — won’t

 

EGZERSİZ 47 — Aşağıdaki parçada bulunan bü­tün fiillerin altını çiziniz.

The rain

It is nearly as dark as night. It will rain soon. It is beginning to rain. What large drops!

The ducks are very glad; they are very fond of rain. But the little birds are not pleased at all. They go and shelter under the green leaves of the tree.

Now the rain is over. The flowers smell sweet, and the sun shines, and the little birds sing again.

OKUMA:
The old man and the drinker.
One day an old man saw a chap who was just co­ming out of a bar. He stopped him and said :

“My friend, I hope you will forgive me, but I see that you have been drinking. Have you ever asked yourself the terrible cost of it all?”

“How is that?”

“Do you even know how many drinks a day you have?”

“Sure” said the drinker, “about ten.”

“And what do they cost you?”

“Thirty cents.”

“Well, my friend, that is three dollars a day! How

long have you been drinking?”

“About thirty years.”

“Three dollars a day for thirty years! But that is a great amount of money!”

“Certainly it is.”

“Do you see that building across the street?” “Sure I see it.”

“Do you know, my friend, that if you had never drunk, you could own that fine building to-day?” “Don’t you ever drink?”

“I am proud to say I have never touched a drop.” “And do you own that building?”

“Of course not.”

“Well” said the drinker, “go and see the owner…”

I hoppe you forgive me : beni affedeceğinizi ümit ederim.

You have been drinking (you hev bin drin’king): içmekteydiniz.

have you ever asked yourself : hiç kendi kendi­nize sordunuz mu?

how is that? (hau is dhat): bu nasıl şey? (idiom). how many drinks a day: günde kaç kadeh (içki), cent (sent): amerikan ufak parası; yüz (cents) bir dolardır.

three dollars a day : günde üç dolar, how long have you been drinking?: ne vakitten beri içiyorsunuz? (idiom).

if you had never drunk: eğer hiç içmemiş olsay­dınız.

you could own (yu kud on): sahip olabilirdiniz.

I am proud to say: kıvançla söyleyebilirim.

https://blog.ingilizceceviri.org/28th-lesson-28-inci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.