LESSON TWELVE — 12′ inci İNGİLİZCE DERS

A voice, my voice.Bir ses, benim sesim.
e vois may vois
A stomach, your stomach.Bir mide, sizin mideniz.
e stom’ak yur stom’ak
A nephew, his nephew.Bir yeğen (erk.), onun
e nif’yu his nif’yuyeğeni.
My heart, her heart.Kalbim, onun (kad.) kalbi.
may hart hör hart
A country, its flag.Bir ülke, onun
e kan’tri its flagbayrağı.
My umbrella, your umbrella.Şemsiyem, sizin şemsiyeniz.
may ambrel’la yur ambrel’la
Your leg, our legs.Sizin bacağınız, bizim
yur leg aur legsbacaklarımız.
Our hammer, their hammers.Bizim çekicimiz, onların çekiçleri.
aur ham’mir dher ham’mirs
BELLEYİNİZ: İyelik Sıfatlan
my(may)benimits(its)onun (hayvan ve eşya için)
your(yur)seninour(aur)bizim
his(his)onun (erk.)your(yur)sizin
her(hör)onun (kad.)their(dher) onlann

 

curtain (kır’ten) perde.quick (kuik) çabuk.
drawer (drö’ır) çekmece.shut (şat) kapalı.
flag (flag) bayrak.slow; (slö) yavaş.
great (gret) büyük.stomach (stö’mek) mide.
healthy (hel’dhi) sıhhatli.teacher (tî’çör) öğretmen.
heart (hart) kalp, yürek.umbrella (ambrel’e) şemsiye.
if (if) eğer.voice (vo’is) ses.
leg (leg) bacak.wide (u’ayd) geniş.
little (litıl) küçük; az. narrow (ner’rö) dar.wing (uing) kanat.
Leyla and her husband.Leyla ve (onun) kocası.
My son is healthy.Oğlum sıhhatlidir.
But your daughter is ill.Lâkin kızınız hastadır.
Your umbrella is open.Şemsiyeniz açıktır.
But our umbrella is shut.Fakat bizim şemsiyemiz kapalıdır.
Tom and his wife.Tom ve (onun) karısı.
The boys and their parents.Çocuklar ve (onların) ana babaları.
Your drawer is open.Çekmeceniz açıktır.
Her bag is very nice.Onun (kad.) çantası çok A güzeldir.
Öur teacher is very clever.Öğretmenimiz çok akıllıdır.
Their house is white.Onların evi beyazdır.

 

Birds and their wings.Kuşlar ve onların kanatları
The window and its curtainPencere ve (onun) perdesi.
If a drawer is shut, it is not open.Bir çekmece eğer kapalı ise, (o) açık değildir.
If a street is not wide, it is narrow.Bir sokak eğer geniş değilse, (o) dar dır.
If a watch is not new, it is old.Bir saat eğer yeni değilse (o) eski dir.

 

EGZERSİZ 19 — Aşağıdaki cümleleri bu dersin iyelik sıfatları tablosundaki sıfatlardan birini koyarak tamamlayınız. Örnek: The father and his son.

The father and… son. — The lady and… gloves. — The parents and… children. — My purse and… money.

—   Your watch and… chain. — Our school and… teac­her. — The hand and… fingers.

EGZERSİZ 20 — Aşağıdaki kelimelerin karşıtını yazınız.

young — wife — mother — grand’father — niece — narrow — brother — closed — awake — aunt — warm — woman — slender — girl — great — long healthy — clean — ugly — bitter — yes — feeble — gentleman — thick — rich — wrong — night — bad — slow — dry

 

BELEYİNIZ:

the bakerdhî bey’körfırıncı, ekmekçi
the milkmandhî milk’mansütçü
the butcherdhî buç’örkasap
the fisherman.dhî fiş’ermanbalıkçı
the grocerdhî gro’sörbakkal
the hairdresserdhî her’dresörberber
the booksellerdhî buk’selırkitapçı
the bookbinderdhî buk’bayndırmücellit
the physiciandhî fi’zi’şmdoktor
the dentistdhî dent’istdişçi
the opticiandhî op’tişıngözlükçü
the druggistdhî drö’gisteczacı
the shoemakerdhî şu’meykörkunduracı
the watchmakerdhî uoç’meykörsaatçi
the dressmakerdhî dres’meykörkadın terzisi
the glazierdhî gle’jörcamcı
the hatterdhî hat’törşapkacı
the smithdhî smidhdemirci
the tinmandhî tin’mantenekeci
the gloverdhî gla’vöreldivenci

https://blog.ingilizceceviri.org/lesson-twelve-12-inci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.