İngilizce’de dikkat edilmesi gereken kurallar

ingilizcede dikkat edilmesi gereken kurallar Zamir, Sıfat, Fiil, Zarf ve Edat kullanımlarında sıkça karşılaşılan hatalı cümleler ve düzeltilmiş cümle yapılarını bulacaksınız.

 

 

 

 

 

DİKKAT EDİLECEK MÜHİM NOKTALAR. İSİMLERDE

 1. Fail durumda olan ismin fiil ile mutabakatına dikkat edilmelidir: —

Mesela: Our Mends was speaking about you cümlesinde was kelimesi müfrettir, friends ise cemidir, mutabakat yoktur; bu cümle şu şekilde söylenmelidir: Our friends were speaking about you (Dostlarımız sizden bahsediyorlardı).

Aynı sebepten The speed of runners were remarkable cümlesi de yanlıştır, doğrusu: The speed of runners was remarkable (Koşucuların sürati dikkate değerdi).

 1. Müfretle cemi farkını gözetmek: —

The news are bad ve Mathematics are an interesting subject cümlelerinde, şekilce cemi gibi görünen, news ve mathematics kelimeleri hakikatte müfrettir, fiillerin de müfret olması icabeder: The news was bad (Haber fena idi) ve Mathematics is an interesting subject (Matematik alaka çeken bir derstir) demek lazımdır.

 1. ’S ile yapılan izafetlerin yersiz kullanılışı: —

The table’s top is rough (yanlış).

The top of the table is rought (doğru) (Masanın üstü pürtüklüdür).

(’S yalnız şahıs isimleri ve mahdut bazı isimler ile izafet yapmağa yarar; bu usûl her isme uymaz).

Bir gurup teşkil eden isimlerle yalnız son kelimeden sonra S konulur:

That is the King’s of England’s palace (yanlış)

That is the King of England’s palace (doğru)

(İngiltere Kralının sarayı budur).

ZAMİRLERDE

 1. Nisbet zamirinin kendisi ile ilgili isimden uzakta bulunması: —

I was awakened by the bird in its cage which began to sing

yanlıştır; doğrusu: I was awakened by the bird which began to sing in its cage (Kafesinin içinde ölmeğe başlayan kuş tarafından uyandırıldım).

 1. Yanlış nisbet zamiri kullanmak: —

That is the man wich I saw (yanlış)

That is the man that I saw (doğru)

(Gördüğüm adam budur)

He is such a man that I am (yanlış)

He is such a inan as I am (doğru)

(O benim gibi bir adamdır)

 1. Müfret olması icabeden zamir yerine cemi zamir kullanmak:

Nobody in their senses would do that (yanlış)

Everyone should do their best (yanlış)

Doğruları:

Nobody in his (yahut her) senses would do that

(Aklı başında olan kimse bunu yapmazdı)

Everyone should do his (yahut her) best (Herkes elinden gelenin en iyisini yapmalıdır)

 1. Nisbet zamiri ile onunla ilgili kelimenin birbirine uymaması:

This is one of the fees t book that has ever appeared (yanlış) Doğrusu:

This is one of the best books that have ever appeared

(Bu, şimdiye kadar çıkan kitapların en iyisidir)

(THAT nisbet zamiri ile ilgili kelime BOOKS’tur, ONE değildir, fiilin cemi olması icap eder).

 1. WHOM yerine WHO kullanmak, veya aksini yapmak: — That is the man who I spoke to (yanlış)

They asked me whom I thought the thief (yanlış)

Doğruları:

That is the man whom I spoke to (Kendisiyle konuştuğum adam budur)

They asked me who I thought was the thief (Kimi hırsız zannettiğimi bana sordular).

 1. WHAT kelimesini yanlış olarak kullanmak: —

The student what read, speaks English well (yanlış)

Doğrusu:

The student who read, speaks English well (Demin) okuyan talebe iyi İngilizce konuşur).

SIFATLARDA

 1. İsim ile sıfatı arasında uygunluk bulunmasına dikkat etmemek: —

These sort of things are not done (yanlış)

This sort of things are not done (doğru)

(Bu türlü şeyler yapılmaz)

 1. Sıfatı zarf yerinde kullanmak: —

He spoke very clear (yanlış)

He spoke very clearly (doğru)

(Pek açık, vazıh konuştu)

 1. Sıfat derecelerini yanlış kullanmak: —

This is the best of the two boys (yanlış)

This is the better of the two boys (doğru)

(İki çocuktan iyi olanı budur).

Mont Rlanc is higher than any mountain in the Alps (yanlış ve mantıksız, çünkü Mont Blanc da Alp dağlarından biridir, onun, kendisinden daha yüksek olması imkansızdır).

Doğrusu:

Mont Blanc is higher than any other mountain in the Alps

(Mont Blanc Alplardaki başka dağların hepsinden yüksektir).

 1. FIRST kelimesinin yanlış kullanılması; —

The three first leaves of the book were torn out (yanlış) The first three leaves of the book were tom out (doğru) (Kitabın ilk üç yaprağı koparılmıştı). (Üç tane ilk yaprak olmaz “ilk üç yaprak” olur.

FİİLLERDE

 1. PAST (isim, sıfat veya edat) ile PASSED (fiil) kelimelerini birbirini karıştırmak: —

I have past my examination (yanlış)

I have passed my examination (doğru)

(İmtihanımı geçirdim).

 1. LET kelimesinden sonra yanlış zamir kullanmak: —

Let John and I do the work (yanlış)

Let John and me do the work (doğru)

(İşi John ile ben yapayım)

 1. TO BE fiilinden sonra objekt zamiri kullanmak: —

It was him who spoke (yanlış)

It was he who spoke (doğru)

(Konuşan o idi)

 1. LIE ve LAY, RISE ve RAISE, FALL ve FELL fiillerini birbirine karıştırmak: — ^

He is not very well so he is laying down (Sıhhati), pek iyi olmadığı için yatıyordu) cümlesindeki laying yanlış kullanılmıştır, LYING olması lazımdır. The hen has Iain an egg (lain yanlıştır, LAID olacaktır). (Tavuk bir yumurta yumurtladı)

He rose the car as much as he could with the jack (Arabayı kriko ile kaldırabileceği kadar kaldırdı)

rose yanlış kullanılmıştır, RAISED olması lazımdır.

The tree felled down a crash (yanlış) felled değil, FELL olacaktır.

(Ağaç çatırdı ile devrildi)

(LIE yatmak, LAY yatırmak; RISE kalkmak, RAİSE kaldırmak; FALL düşmek, devrilmek, FELL devirmek demektir. Bm fiillerin mazi ve meful şekilleri şöyledir: —

lie          lay          lain        fell         felled   felled

lay          laid        laid        rise        rose       risen

fall         fell         fallen    raise      raised   raised

(Yukarıda siyah harfle dizilen ve imlası birbirinin aynı olan kelimeleri kullanırken çok dikkat etmelidir.)

 1. İcabetmeyen yerde hal yerine istikbal sîygası kullanmak: —

He will come when he will be asked (yanlış)

(İstenildiği (çağrıldığı) zaman gelecektir)

will be asked değil, IS ASKED demek lazımdır.

 1. SHALL ve WILL fiillerinin yanlış kullanılması: —

We expect the government shall dio what is necessary (yanlış), shall değil WILL kullanılacaktır.

Manası: Hükümetin icap edeni yapacağını umuyoruz / umarız)

This has happaned before and no doubt we will see it happen again.

wiH yersizdir, SHALL kullanılması icap eder, çünkü bir daha «oluşunu görmek bizim irademize bağlı değildir ki katiyet ifade eden WILL kullanılabilsin).

(Yanlış cümlenin manası: Bu evvelce olmuştu ve bir daha oluşunu da (muhakkak) göreceğiz).

 1. Mürekkep zamanların meful isimlerini kullanmada dikkatsizlik:

I never have, and never shall do such a thing

cümlesi fena ve yanlış tertiplenmiştir, doğrusu şöyle olmak icap eder:

I never have done and never shall do such a thing

(Böyle bir şey asla yapmadım ve yapmam da)

 1. Mastarı ikiye bölmek; yani cümle içinde TO edatı ile mastarı birbirinden çok ayrı bulundurmak.

He tried to deliberately and maliciously trip me

(O kasten ve fenalık olsun diye benim ayağımı kaydırmağa çalıştı).

Bu cümlede TO kelimesi ile TRIP fiilinin arasına iki zarf ile bir rabıta girmiş, fiili ikiye bölmüştür. (En iyi muharrirler bazen böyle ayırmaları muvaffakiyetle yaparlar, fakat lisana onlar kadar hakim olmayanların, hele yabancıların, gramer hududu içinde kalmaları daha iyidir.)

 1. Fail zamiri ile münasebeti olmayan bir fail ismini, münasebeti varmış gibi, kullanmak: —

Being a wet morning I decided to stay at home

BEING fail ismi MORNING kelimesi ile ilgilidir, I ile münasebeti yoktur; bu cümle yanlıştır, doğrusu:

As it was a wet morning I decided to stay at home

(Yağışlı bir sabah olduğu için evde kalmaya karar verdim.)

Yahut:

Seeing that it was a wet morning I decided to stay at home

(Yağışlı bir sabah olduğunu görünce evde kalmaya karar verdim)

Bu cümlede SEEING ile I aynı şahısla ilgili olduğu için cümle doğrudur.

 1. Fail ile GERUND’u birbirine karıştırmak: —

What is the use of me learning English

Yanlıştır; OF ME LEARNING değil OF MY LEARNING demek lazımdır. Manası “İngilizce öğrenmemin faydası ne”.

ZARFLARDA

 1. ONLY kelimesinin yanlış yerde kullanılması: —

I only read twenty pages of the book

Bu cümle ile “Kitabın yalnız yirmi sayfasını okudum’5 manası kastediliyorsa tertip kusurludur; şöyle olması lazımdır: I read only twenty pages of the book. Çünkü ONLY kelimesi READ fiilini değil, PAGES ismini tahdit etmektedir.

 1. NEVER, SOMETIMES, OFTEN, ALWAYS gibi zaman zarflarının yanlış yerde kullanılması: —

I never have spoken to hini (yanlış)

I have never spoken to him (doğru)

(Onunla hiçbir vakit konuşmadım)

 1. Fazla menfi edatı kullanmak: —

I cannot do not more yanlış; doğrusu: I cannot do any more

(Artık daha fazlasını yapamam).

 1. LESS ve FEWER kelimelerini yanlış kullanmak: —

There were less than twenty students present (yanlış)

There were fewer than tweuly students present (doğru) (Yirmiden az talebe vardı).

(LESS miktar için kullanılır, sayı için FEWER kullanmak lazımdır).

EDATLARDA

 1. Zaman için kullanılması icap eden TILL edatını mekan için kullanmak: —

He walked from London till Harrow (Yanlıştır TO demek lazımdır).

(Londradan Harrow’ya kadar yürüdü)

 1. SİNCE edatının yanlış kullanılması: —

I am in England since three monlhs (yanlış)

SİNCE edatından evvel gelen fiil present perfect (“I have been”) olmak lazımdır; bundan başka, SİNCE bir zaman başlangıcını belirtir, müddeti değil. I have been i« England since October (İlkteşrinden beri İngiltere’deyim) cümlesi doğrudur.

 1. BETWEEN EACH tabirinin yanlış kullanılması: —

There was a path between each the houses (yanlış)

BETWEEN kelimesi iki şey için, EACH ise yalnız bir şey için kullanılır. Yukarıdaki cümlenin doğru şekli ya:

There was a path between each house and the next yahut:

There was a path between each pair of houses olmak icabeder.

(Her iki evin arasında daracık bir yol vardı)

 1. BUT edatından sonra gelen kelimeyi yanlış halde kullanmak: —

No one was there but I yanlıştır, burada “-den başka” manasında olan BUT kelimesi edat durumunda olduğu için kendisinden sonra gelen kelimenin objekt halinde olması lazımdır: No one was there but me (Orada bendenbaşka kimse yoktu) demelidir.

 1. BETWEEN’den sonra gelen zamiri subjekt durumunda kullanmak: —

Between you and I, he is not be trusted yanlıştır, “between you and me*’ demek lazımdır, manası “(Laf) aramızda (kalsın),

o itimat edilecek (bir insan) değildir.”

 1. LIKE kelimesini rabıta gibi kullanmak: —

He writes like I do yanlıştır, He writes as I do (Benim gibi yazar) demelidir.

 1. DIFFERENT kelimesinden sonra yanlış edat kullanmak: —

This was quite different than that (yanlış);

This was quite different to that (Bir çok iyi muharrirler tarafından bu tarzda kullanılmakla beraber) en çok kullanılan ve doğru sayılan şekil: —

This was quite different from that (Bu ondan büsbütün başka (farklı) idi) dir.

 1. “PREFER — THAN” ile yapılan cümleler yanlıştır;

I prefer reading than writing denilmez,

I prefer reading to writing yahut I prefer reading rather than writing (Okumayı yazmaya tercih ederim) demelidir.

RABITALARDA

 1. THAN rabıtasından sonra gelen zamiri objekt halinde kullanmak: —

He is (aller than me (yanlış)

He is taller than I (Benden uzun boyludur / Boyu benimkinden uzundur) demek lazımdır, çünkü burada I “I am” yerindedir.

 1. SCARCELY, HARDLY gibi zarfları yanlış yerde kullanmak: —

Scarcely had we entered the class than the work began (yanlış);

Before (veya) When we entered the class the work was begun (Biz sınıfa girmeden önce (veya, girdiğimizde) ders başlamıştı) demek lazımdır. No sooner had we entered the class than the work began cümlesi aynı manadadır ve doğrudur, çünkü soon zaman belirtir, scarcely ve hardly ise zaman değil hal zarflarıdır.

 1. Mukayeseli sıfatlardan sonra THAN yerine AS kullanmak: —

He is quicker at understanding this work as I am (yanlış)

“…than I am” demek lazımdır, manası “Bu işi anlamakta o benden daha çalaktır / daha çabuk anlar.)

 1. Nisbet edatının yanlış kullanılması: —

He knows neither English or French (yanlış)

NEITHER’den sonra mutlaka NOR kullanılır, OR kullanılması caiz değildir, vukarıki cümle:

He knows neither English nor French (Ne İngilizce bilir, ne de Fransızca) şeklinde yazılmalıdır.

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizcede-dikkat-edilmesi-gereken-kurallar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.