İngilizce Gramerinin Esasları

ingilizce-gramer

İngilizce gramer konusu işlenmiş dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

  1. CÜMLE     (The Sentence)

Tam bir mâna ifade eden kelime gruplarına SENTENCE (cüm­le) denir. Cümle, ya olan bir şeyi bildirir: The student is reading the book (talebe kitabı okuyor) gibi; yahut bir sual olur: Where is the master? (hoca nerede?) gibi; veya bir emir ifade eder: Open your books (kitaplarınızı açın) gibi.

Cümlede kendisi hakkında bir şey söylenen şahıs veya şeye SUB­JECT (subjekt) denir. Subjekt hakkında söylenen şeye de PREDI­CATE (predikat) adı verilir: Misal:

Subjekt                                       Predikat

The student                           is reading the book.

Bir fiilin işlenmesi işleyenin kendisinde kalmaz da bir şey veya şahsa dokunursa o fiile TRANSITIVE VERB (tadiyeli fiil), fiilin iş­lenişi kendisine dokunan şey veya şahsı belirten kelime veya kelime­lerde o fiilin OBJECT (objekt) i denilir. Misal:

The sun rises «güneş doğuyor» cümlesinde (to rise «doğmak» fiilinin işlenişi kendisinde kaldığı için OBJECT yoktur.)

The dog bit the man. «köpek adamı ısırdı.» işleniş dog (köpek) dan man (adam) a geçtiği için man (adam) cümlenin OBJECT’idir.

Bir subjekt ile bir predikat’tan ibaret cümlelere SIMPLE SEN­TENCE (basit cümle) adı verilir. The bird sings sweetly (kuş tatlı- tatlı ötüyor) gibi.

Birbirine bir rabıta (conjunction) veya rabıtalar (conjunctions) ile bağlı olan iki cümleye DOUBLE (ikili), ikiden ziyade cümleye MULTIPLE (katmerli) SENTENCE denilir. The student asked a question and the teacher answered it (talebe bir sual sordu, hoca da onun cevabını verdi) gibi. Bu misaldeki iki cümle (The student asked a question; the teacher answered it) and rabıtası ile birbirine bağlanmıştır.

Katmerli cümlelerden biri MAIN CLAUSE (asıl cümle); ona bağlı olan diğeri veya diğerleri SUBORDINATE CLAUSE (lfâb; cümle) dir. SUBORDINATE cümleler, asıl cümleye, ya İsim. ya;hut Sıfat veya Zarf hizmeti görürler ve hizmetlerine göre de onlara NO¬UN CLAUSE (isim cümlesi), ADJECTIVE CLAUSE (sıfat cümlesi), ADVERB CLAUSE (zarf cümlesi) adlarından biri verilir. Misaller:
1. This is the book THAT I WANT (istediğim kitap budur). Sıfat cümlesi. 9

2, He said THAT HE WOULD HELP ME (bana yardım edeceğini söyledi), isim cümlesi.

3. I saw him WHEN I CAME IN (içeriye girdiğimde onu gördüm). Zarf cümlesi.

Bu misallerde siyah harflerlp dizilmiş olan kısımlar MAIN CLAUSE (asıl cümle), KAPİTAL harflerle dizilmiş olanlar SUBORDINATE CLAUSE (tâbi cümle) lerdir.

Tâbi cümleler hakkında not. Yukarda

1. misalde siyah harflerle dizilmiş olan cümle asıl cümledir; kapital harflerle dizilen kısım tâbi cümledir ve asıl cümlenin o b j e k t ’ t olan book (kitap) ismini, tâyin suretiyle, belirttiği için sıfat hükmün¬dedir; o cümleye sıfat cümle s i denilmesinin sebebi budur.

2. misalde asıl cümle He said (o söyledi) dir; kapital dizilmiş olan tâbi cümle asıl cümledeki fiil (said) in o b j e k t ’i durumunda bu¬lunduğu ve objekler isim veya zamir sınıfından oldukları için isim hükmündedir; böyle cümlelere işte bu sebepten isim cümlesi deniliyor. 3. misalde tabi cümle when I came in (içeriye girdiğimde), asıl olan I saw him (onu gördüm) cümlesinde saw fiilinin zamanını belirtmek suretiyle, zarf hizmeti gördüğünden dolayı zarf cümlesi olmaktadır.

(İngilizcede ikili veya katmerli cümle (multiple sentence) içindeki asil veya tâbi küçük cümlelere CLAUSE denilir. Türkçede bunu karşılayacak tâbir bulunmadığı içini, bu tâbiri de «cümle» kelimesi ile tercüme etmek zarurî oluyor.
Tam bir mâna ifade etmeyen kelime guruplarına PHRASE (söz) denilir, on the bus (otobüste), carrying a dog (bir köpek taşıyarak) sözleri gibi. PHRASE’de fiil bulunmaz. PHRASE’ler bir fiil ile birbirine bağlanınca bir SENTENCE (cümle) teşkil ederler: He SAT on the bus carrying a dog (bir köpek taşıyarak) (daha Türkçesi: kuca¬ğında bir köpek ile) otobüste oturuyordu).
İngilizcede kelimeler, cümlede gördükleri hizmet bakımından, 8 sınıfa ayrılır. Bu sınıflara PARTS OF SPEECH (söz parçalan) adı verilir. İngilizcenin kelime çeşitleri şunlardır: THE NOUN (isim), THE ADJECTIVE (sıfat), THE ADVERB (zarf), THE PRONOUN (zamir), THE VERB (fiil), THE PREPOSITION (edat), THE CON¬JUNCTION (rabıta), THE INTERJECTION (nida).

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-gramerinin-esaslari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.