LESSON TWELVE — 12′ inci İNGİLİZCE DERS

A voice, my voice. Bir ses, benim sesim.
e vois may vois
A stomach, your stomach. Bir mide, sizin mideniz.
e stom’ak yur stom’ak
A nephew, his nephew. Bir yeğen (erk.), onun
e nif’yu his nif’yu yeğeni.
My heart, her heart. Kalbim, onun (kad.) kalbi.
may hart hör hart
A country, its flag. Bir ülke, onun
e kan’tri its flag bayrağı.
My umbrella, your umbrella. Şemsiyem, sizin şemsiyeniz.
may ambrel’la yur ambrel’la
Your leg, our legs. Sizin bacağınız, bizim
yur leg aur legs bacaklarımız.
Our hammer, their hammers. Bizim çekicimiz, onların çekiçleri.
aur ham’mir dher ham’mirs
BELLEYİNİZ: İyelik Sıfatlan
my (may) benim its (its) onun (hayvan ve eşya için)
your (yur) senin our (aur) bizim
his (his) onun (erk.) your (yur) sizin
her (hör) onun (kad.) their (dher) onlann

 

curtain (kır’ten) perde. quick (kuik) çabuk.
drawer (drö’ır) çekmece. shut (şat) kapalı.
flag (flag) bayrak. slow; (slö) yavaş.
great (gret) büyük. stomach (stö’mek) mide.
healthy (hel’dhi) sıhhatli. teacher (tî’çör) öğretmen.
heart (hart) kalp, yürek. umbrella (ambrel’e) şemsiye.
if (if) eğer. voice (vo’is) ses.
leg (leg) bacak. wide (u’ayd) geniş.
little (litıl) küçük; az. narrow (ner’rö) dar. wing (uing) kanat.
Leyla and her husband. Leyla ve (onun) kocası.
My son is healthy. Oğlum sıhhatlidir.
But your daughter is ill. Lâkin kızınız hastadır.
Your umbrella is open. Şemsiyeniz açıktır.
But our umbrella is shut. Fakat bizim şemsiyemiz kapalıdır.
Tom and his wife. Tom ve (onun) karısı.
The boys and their parents. Çocuklar ve (onların) ana babaları.
Your drawer is open. Çekmeceniz açıktır.
Her bag is very nice. Onun (kad.) çantası çok A güzeldir.
Öur teacher is very clever. Öğretmenimiz çok akıllıdır.
Their house is white. Onların evi beyazdır.

 

Birds and their wings. Kuşlar ve onların kanatları
The window and its curtain Pencere ve (onun) perdesi.
If a drawer is shut, it is not open. Bir çekmece eğer kapalı ise, (o) açık değildir.
If a street is not wide, it is narrow. Bir sokak eğer geniş değilse, (o) dar dır.
If a watch is not new, it is old. Bir saat eğer yeni değilse (o) eski dir.

 

EGZERSİZ 19 — Aşağıdaki cümleleri bu dersin iyelik sıfatları tablosundaki sıfatlardan birini koyarak tamamlayınız. Örnek: The father and his son.

The father and… son. — The lady and… gloves. — The parents and… children. — My purse and… money.

—   Your watch and… chain. — Our school and… teac­her. — The hand and… fingers.

EGZERSİZ 20 — Aşağıdaki kelimelerin karşıtını yazınız.

young — wife — mother — grand’father — niece — narrow — brother — closed — awake — aunt — warm — woman — slender — girl — great — long healthy — clean — ugly — bitter — yes — feeble — gentleman — thick — rich — wrong — night — bad — slow — dry

 

BELEYİNIZ:

the baker dhî bey’kör fırıncı, ekmekçi
the milkman dhî milk’man sütçü
the butcher dhî buç’ör kasap
the fisherman. dhî fiş’erman balıkçı
the grocer dhî gro’sör bakkal
the hairdresser dhî her’dresör berber
the bookseller dhî buk’selır kitapçı
the bookbinder dhî buk’bayndır mücellit
the physician dhî fi’zi’şm doktor
the dentist dhî dent’ist dişçi
the optician dhî op’tişın gözlükçü
the druggist dhî drö’gist eczacı
the shoemaker dhî şu’meykör kunduracı
the watchmaker dhî uoç’meykör saatçi
the dressmaker dhî dres’meykör kadın terzisi
the glazier dhî gle’jör camcı
the hatter dhî hat’tör şapkacı
the smith dhî smidh demirci
the tinman dhî tin’man tenekeci
the glover dhî gla’vör eldivenci

http://blog.ingilizceceviri.org/lesson-twelve-12-inci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.