LESSON THIRTEEN — 13′ üncü İNGİLİZCE DERS

0 zero zi’ro sıfır
1 one ‘ uan bir
2 two tu iki
3 three dhri üç
4 four for dört
5 five fayv beş
6 six siks altı
7 seven sevin yedi
8 eight eyt sekiz
9 nine nayn dokuz
10 ten ten on
11 eleven ilev’en onbir
12 twelve tuelv oniki
13 thirteen dhör’tin onüç
14 fourteen for’tin ondört
15 fifteen fif’tin onbeş
16 sixteen siks’tin onaltı
17 seventeen sev’entin onyedi
18 eighteen eyt’in onsekiz
19 nineteen nayn’tin ondokuz
20 twenty tuen’ti yirmi
21 twenty-one tuen’ti-uan yirmi bir
22 twenty-two tuen’ti-tu yirmi iki
23 twenty-three tuen’ti-dhrî yirmi üç
30 thirty dhör’ti otuz
34 thirty-four dhör’ti-for otuz dört
40 forty for’tl kırk
50 fifty fif’ti elli
60 sixty- siks’ti altmış
70 seventy sevin’ti yetmiş
80 eighty eyt’i seksen
90 ninety nayn’ti doksan
100 one hundred uan han’dred yüz
1000 one thousand uan dhau’zend bin
one hundred and five (105) yüz beş
one hundred and eleven (111) yüz onbir
two hundred (200) iki yüz
three hundred and sixty-five (365) üç yüz altmış beş

hour (aur) saat (30 dakika), minute (min ’ıt) dakika.

moment (mo’mmt) an. second (sek’md) saniye; ikinci.

IDIOMS:

İngilizcede kelime, kelime çevrildiğinde ma­nasından başka bir şey anlatan deyimler vardır ki, bunlara (idiom) denir. Idiom, belli bir mânada kabul edilmiş kalıp tâbirlerdir. Belirli bir kurala uymadıkla­rından, bunlan kalıp haline bellemek çok faydalıdır.

Bu dersten başlayarak en önemli (idiom) lan ve bazı özel anlamlı cümleleri karşılıkları ile beraber venneğe başlıyoruz.

How are you?                          Nasılsınız?

hau ar yu

I am cold.                               Üşüyorum,

ay em kold

How old are you?                    Yaşınız kaç?

hau old ar yu

I am twenty years old. Yirmi yaşındayım, ay em tuen’ti yirs old

What a good friend                 Ne iyi bir arkadaşsınız!

you are!

uot e gud frend yu ar

 

EGZERSİZ 21 — Noktalı yerlere, yazı ile, uygun1 olan sayıyı yazınız.

The week has… days. — The month has… weeks.

—    The year has… months. — The year has… weeks.

—   The year has… days. — Men have… hands. — Ani­mals have… feet. — One hour has… minutes. — A mi­nute has… seconds. — One hour has… seconds.

http://blog.ingilizceceviri.org/lesson-thirteen-13-uncu-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.