18th LESSON — 18’nci İNGİLİZCE DERS

To-day I am here. Bugün buradayım.
tu dey ay em hîr
Yesterday I was at home. Dün evde idim.
yester’dey ay uoz et hom
To-morrow I shall be there. Yarm orada olacağım.
tumor’o ay şöl bi dher .
Yesterday you were ill. Dün hasta idin.
yester’dey yu uer il
To-morrow you will be all       Yarın çok iyi olacaksınız.
right.
tumor’o yu uil bi ol rayht
I have a nice mirror. Benim güzel bir aynam var.
ay hev e nays mi’ror
I had a pretty knife. Benim güzel bir bıçağım
ay hed e pri’tj nayf vardı.
I shall have a very nice watch. Benim çok güzel bir saatim olacak.
ay şöl hev e ve’ri nays uoç
You will have a letter fromSiz benden bir mektup me. alacaksınız.
yu uil hev e let’ör from mi
To-day I am with my friend.Bugün arkadaşımla bera- tu dey ay em uidh may frend berim.
Yesterday I was with my Dün arkadaşımla beraber- friend.   dim.

yester’dey ay uoz uidh may frend

To-morrow I shall be with Yarm arkadaşımla bera- my friend.                                                                   ber olacağım,

tu mo’ro ay şöl bi uidh may frend

 

to have tu hev malik olmak
PAST PAST GEÇMİŞ ZAMAN
I had ay hed benim vardı
Yon had yu hed senin vardı
He, she had hi şi hed onun vardı
We had ui hed bizim vardı
You had yu hed sizin vardı
They had dhey hed onların vardı
FUTURE FYU’ÇYÜR GELECEK ZAMAN
I shall have ay şöl hev benim olacak
You will have yu uil hev senin olacak
He, she will have hi şi uil hev onun olacak
You will have yu uil hev sizin olacak
We shall have ui şöl hev bizim olacak
They will have dhey uil hev onların olacak
I have had ay hev hed malik olmuşum
I shall have had ay şöl hev hed malik olmuş
olacağım
Let me have let mi hev malik olayım

 

I had a nice dog.               Güzel bir köpeğim vardı.

You had not a book.           Kitabın yoktu.

I shall have many flowers.   Çok çiçeklerim olacak

\

Shall I have a house?        Bir evim olacak mı?

You will not have a watch.    Saatim olmayacak.

I shall have a nice watch.     Güzel bir saatim olacak.

 

To be tu bi olmak
PAST PAST GEÇMİŞ ZAMAN
I was ay uoz ben idim
You were yu uer sen idin
He, she was hi şi uoz o idi
We were ui uer biz idik
You were yu uer siz idiniz
They were dhey uer onlar idiler
FUTURE FYU’ÇYÜR GELECEK ZAMAN
I shall be ay şöl bi ben olacağım
You will be yu uil bi sen olacaksın
He, she will be hi, şı uil bi o olacak
We shall be ui şöl bi biz olacağız
You will be yu uil bi siz olacaksınız
They will be dhey uil bi onlar olacaklar
I have been ay hev bin olmuşum
I shall have been olmuş olacağım
Let us be let as bi olalım
I was ill. Hastaydım.
Was I ill? Hasta mıydım?
You were not ill. Hasta değildiniz.
I shall be at home. Evde olacağım
Will you be at home? Evde olacak mısınız?
I shall not be there. Orada olmıyacağım

 

ago (ego) … den beri, önce. milk (mılk) süt.
among (emang) arasında. mirror (mi’ror) ayna.
at (et) … de, … da. near (nîr) yakın.
away (e’uey) öteye, uzakta. now (nao) şimdi.
ball (bol) top; balo. sleepy (sli’pi) uykusu gelmiş.
belıind (bi’haynd) arkasında. soap (söp) sabun.
boat (bût) sandal, kayık. spoon (spun) kaşık.
fork (fork) çatal. there (dher) orada.
here (hir) burada. thirsty (dhörs’ti) susamış.
hungry (han’gri) acıkmış, aç. under (an’dır) altında.

 

The spoon is on the table. Kaşık masanın üzerindedir.
The chair is near the door. İskemle kapının yanında­dır.
The girl is before the mir­ror. Kız aynanın önündedir.
I am among my friends. Ben arkadaşlarımın ara- smdayım
The garden is behind the house. Bahçe evin arkasındadır.
Now, I am not at school. Şimdi okulda değilim.

 

To-morrow I shall be at school. Yarm okulda olacağım.
The boat is under the bridge. Sandal köprünün altında­dır.
The fork and the knife are on the table. Çatal ve bıçak masanın üstündedir.

 

 

IDIOMS

He is away from home. Evde değil.
hi is euey from hom
All is over between us. Aramızda her şey bitmiştir.
ol is ovör bit’uin az
He is worse and worse. Git gide fenalaşıyor.
hi is uörs end uörs
Have you been to school? Okula uğradınız mı?
hev yu bin tu skul
A long time ago. Uzun zamandan beri: (çok
e long taym e’go zaman önce)

 

 

EGZERSİZ 29—■ Aşağıdaki cümleleri hem geçmiş hem gelecek zamanlara geçiriniz. Örnek:

I had a book — I shall have a book.

I have a book. — I am sleepy. —- I have some milk. — She has a book. -— You are not hungry. — We have not a ball. — You are not rich. — They are thirsty.

EGZERSİZ 30 — Noktalı yerlere, yerine göre, bu kelimelerin birini koyunuz: beautiful, white, round, sea, cold, short, strong, warm.

The ball is … — In winter the weather is … — The boat is in the … — The nights are… in summer. The milk is… — The flowers are… —; The lion is … — In summer the weather is…

http://blog.ingilizceceviri.org/18th-lesson-18nci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.